ចុះឈ្មោះចូលរួម


ពិព័រណ៍ការងារ និងផលិតភាពជាតិ ២០១៨

ថ្ងៃទី១ - ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨

  •   កម្មវិធីបើកពិព័រណ៍ការងារ និងផលិតភាពជាតិ ឆ្នាំ២០១៨
  •   ការតាំងបង្ហាញពិព័រណ៍ការងារ និងផលិតភាពជាតិ ឆ្នាំ២០១៨
  •   សិក្ខាសាលាអំពីផលិតភាពជាតិ (អគារ F)
  •   កម្មវិធី Business and HR Networking (អគារ F)
ថ្ងៃទី២ - ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨

  •   ការតាំងបង្ហាញពិព័រណ៍ការងារ និងផលិតភាពជាតិ ឆ្នាំ២០១៨
  •   សិក្ខាសាលាអំពីផលិតភាពជាតិ (អគារ F)
  •   កម្មវិធី Business and HR Networking (អគារ F)
ភេទ
ប្រុស   ស្រី
ចូលរួម:
ទស្សនាបញ្ជរ   សិក្ខាសាលា