ឯកសារសុន្ទរកថា និងសិក្ខាសាលាស្ដីពី "បដិវត្ដន៍ឧស្សាហកម្មទី ៤ ផលិតភាពក្នុងសម័យឌីជីថល"


សុន្ទរកថា • សុន្ទរកថា​បើក​ពិព័រណ៍​ការងារ និង​ផលិតភាពជាតិ ឆ្នាំ២០១៨ ដោយ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត អិុត សំហេង រដ្ឋមន្រ្ដីក្រសួង​ការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ
 • សុន្ទរកថាបើកសិក្ខាសាលាស្ដីពី "បដិវត្ដន៍ឧស្សាហកម្មទី ៤ ផលិតភាពក្នុងសម័យឌីជីថល" ដោយ ឯកឧត្តម ផេង សុខាំ អនុរដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការនៃក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ
 • ​ Opening Remarks of Productivity Workshop by Mr. Nick Beresford, Country Director, UNDP

Presentation Materials of the Workshop on "Industry 4.0 - Productivity in the Digital Age"Session 1: “Industry 4.0: Productivity in the Digital Age”
 • Overview of Industry 4.0 and Cambodia Industrial Revolution Progress with its labor productivity, by Mr. Um Serivuth, Deputy Director of NPCC, Ministry of Industry and Handicraft
 • Industry 4.0: Productivity in the Digital Age, by Mr. Kim Ann, Chief of CamCERT, ICT Security Department, MPTC
Session 2: “Industry 4.0: Future of Productivity Growth in the Manufacturing Industries”
 • Industry 4.0: Future of Productivity Growth in the Manufacturing Industries, by H.E Sisowath Doung Chanto, Ministry of Economic and Finance
 • Industry 4.0 in Cambodia: Productivity in manufacturing, by Mr. Rechard Marshall, UNDP
 • Factory of the Future Drives Costumer Benefits, by Mr. Nikolay Kurnovsov, Bosch Rexroth Vietnam and Cambodia
 • JaNet: Real time data management corresponding to the IoT, by Mr. Takashi Otoishi, JUKI Singapore
Session 3: “ Industry 4.0 : Harnessing the Disruption for National Productivity Growth (Experience Sharing)”
 • Can Cambodian private sector automate and digitalize: Experiences in the Rice Sector, by Dr. Sok Hach, Golden Rice Cambodia Co., Ltd.
 • Industry 4.0: Harnessing the Disruption for National Productivity Growth, by Mr. Ir. Riwayat Mansor, MPC, Malaysia
 • Industry 4.0: Worldbridge SME Cluster Project, by Mr. Charles Esterhoy, CEO World Bridge Home Co., Ltd
 • Overview of Industry 4.0 and Cambodia Industrial Revolution Progress with its labor productivity, by Mr. Um Serivuth, Deputy Director of NPCC, Ministry of Industry and Handicraft.